Онлайн үйлчилгээ

ШУТТНС нь цахим сургалтын үед уншигчдад онлайнаар үйлчилгээ үзүүлж шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг өгч асуудлыг шийдвэрлэж байна.

Та бүхэн өөрийн харъяа сургуулийн номын санг хариуцсан номын санчидтай холбогдоно уу!!!

Онлайн үйлчилгээ