Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний микробиологи

Номонд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн микробиологийн хөгжлийн түүх, орчин үеийн нөхцөл байдал, бичил биетнүүдийн системчлэл, ангилал зүй, хөрөнгөний микрофлор, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнд гэмтэл үүсгэдэг үйлдвэрлэлийн ариун цэвэр, эрүүл, ахуй, сүүн бүтээгдэхүүнийг гарган авах үйл явц, тухайн үед үүсдэг микробиологийн асуудлуудыг тодорхой өгүүлсэн.

 

 

дэлгэрэнгүй

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний микробиологи