Амьдралыг тэтгэгч тогтолцооны нэвтэрхий толь

I боть нь 5 бүлэг, 48 зүйлээс бүрджээ. Тус бүтээлд газар ба агаар мандал, математик, биологи ба анагаах, нийгэм судлал ба хүмүүнлэг, физик ба техник гэсэн шинжлэх ухааны үндсэн салбар, тэдгээрийн судалгааны чиглэлүүдийн хүрээнд буй болсон нээлт, туршилтууд, орчин үеийн ойлголт, тулгамдсан асуудлыг багтаажээ.

 

II боть нь бүлэг, 55 зүйлээс бүрдэж байна.  Химийн шинжлэх ухаан, ус ба усны инженер, эрчим хүч ба эрчим хүчний инженерийн тухай ухаан, хүрээлэн орчин, экологийн шинжлэх ухаан, нөөц баялагтай холбоотой үндсэн асуудлыг багтаасан Шинжлэх ухааны янз бүрийн салбарууд хоорондын холбоог илрүүлэх, тэдгээрийн харилцан хамаарлыг тогтоох, амьдралыг тэтгэх системүүдийн орчин үеийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай салбар дамнасан шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, нийгэмд ойлгуулахад чухал үүрэгтэй бүтээл юм.


III боть нь 7 бүлэг, 52 зүйлтэй. Тогтвортой хөгжлийн техникийн ба хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн нөөц, хүн, байгаль, эдийн засаг, институтийн болон дэд бүтцийн нөөц, технологи, мэдээлэл, удирдлагын тогтолцооны нөөцийн хүрээний бодлого, зохицуулалтын асуудлыг тоймложээ. Өнөөгийн хөгжил дэвшлийн түвшний тухай төсөөлөл өгч, амьдралыг тэтгэгч тогтолцооны бүхий л хүрээнд, түүний дотор хүн төрөлхтний оршин тогтнолын тухай шинжээчдийн санаа бодол, судалгаатай танилцуулж буй ХХI зууны мэдлэгийн суурь гэж үзэж болно.

Амьдралыг тэтгэгч тогтолцооны нэвтэрхий толь