Монголын номын сангийн тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Номын сангийн тухай

Номын сангийн тухай хууль нь 7 бүлэг, 24 зүйлтэй

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь номын сангийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоож, номын сангийн төрөл, зохион байгуулалт, чиг үүргийг тодорхойлж, уншигчийн эрхийг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү!