Figshare

Digital Science компаниас гаргасан шинэлэг, үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой үйлчилгээ нь Figshare, судлаач нарт өөрсдийн бүхий төрлийн мэдээллийг хайх, солилцох, эшлэл авах боломжийг бүрдүүлсэн repository буюу мэдээллийн архив мэдээллийн юм.

2012 онд   үүсгэн байгуулагдсанаас хойш тус архивд 5000 гаруй төслийн 2 сая  эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 500,000 бусад төрлийн мэдээллийн өгөгдлүүд байна.

Мөн хэрэглэгчид өөрсдийн эрдэм шинжилгээний бүхий л төрлийн өгөгдлүүд, дуу болон дүрсний бичлэг, программын эх код, зураг, хүснэгт, эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүтээл, ном зэргийг  татаж авахаас гадна, лицензийн дагуу ашиглах боломжтой.