ХЭВЛЭХ, ХУВИЛАХ

Уншигчдийн эрэлт хэрэгцээнд тохируулан хэвлэх, хувилах, скайнердах үйлчилгээ бүхий өнгөт болон хар цагаанаар хэвлэх машинуудаар уншигчдад үйлчилж байна. Уг үйлчилгээндээ ШУТНС-ийн үйл ажиллагааг зохицуулах  журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг.